do głównej treści

Warunki użytkowania

Korzystanie ze strony internetowej zakładu Berliner Wasserbetriebe, oferowanych usług online oraz bezpośrednich ofert internetowych podlega następującym warunkom użytkowania.

 Warunki użytkowania

Korzystanie ze strony internetowej zakładu Berliner Wasserbetriebe, oferowanych usług online oraz bezpośrednich ofert internetowych podlega następującym warunkom użytkowania.

1. Użytkownik

Użytkownik oferowanych usług online jest klientem zakładu Berliner Wasserbetriebe, a także osoby upoważnionej przez zakład.

2. Wymagania techniczne

Aby korzystać z usług online, użytkownik online wymaga dostępu do Internetu lub własnego serwisu online. Usługi online są przesyłane wyłącznie w formie szyfrowanej SSL. Aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo, Berliner Wasserbetriebe oferuje klucz o długości 256 bitów. Z funkcji można jednak korzystać przy mniejszej długości klucza. Berliner Wasserbetriebe zastrzega sobie prawo do zmiany tego standardu minimalnego.

3. Obowiązek dochowania należytej ostrożności i obowiązek współpracy, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Aby korzystać ze specjalnych usług online oferowanych w ramach strony internetowej Berliner Wasserbetriebe, konieczne jest zalogowanie się z użyciem osobistej nazwy użytkownika i hasła (dane uwierzytelniające logowania). Są one wybierane podczas procesu rejestracji i aktywacji. Klient otrzymuje nazwę do logowania automatycznie od Berliner Wasserbetriebe, ale hasło osobiste wybiera samodzielnie.

Z serwisu internetowego Berliner Wasserbetriebe może korzystać każda osoba znająca nazwę użytkownika i odpowiadające jej hasło. Może ona np. modyfikować dane osobowe powiązanie z kontem lub w sposób wiążący podawać stan licznika. Użytkownik online może w każdej chwili zmienić hasło i powinien to robić w regularnych odstępach czasu. Następnie poprzednie hasło staje się nieważne.

Użytkownik danej usługi online ma obowiązek optymalnie chronić dane uwierzytelniające logowania przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie informować Berliner Wasserbetriebe w przypadku ich niewłaściwego wykorzystania.

Informacje na temat ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.

4. Opcje dostępu

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z usług internetowych za pośrednictwem nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli adres internetowy Berliner Wasserbetriebe nie zostanie podany bezpośrednio (np. w przypadku linków), istnieje ryzyko, że te dane uwierzytelniające logowania będą dostępne dla nieuprawnionych osób trzecich. Usługi online Berliner Wasserbetriebe mogą być obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem następującego dostępu bezpośredniego: https://www.bwb.de. Jeżeli jednak użytkownik skorzysta z innych, niewymienionych tutaj opcji dostępu, np. wybierając dostęp pośredni za pośrednictwem innego dostawcy dostępu, czyni to na własne ryzyko. Ryzyko to można zmniejszyć, jeżeli użytkownik najpierw przejrzy certyfikat serwera pod kątem zgodności ze specyfikacjami używanej przez niego przeglądarki, tak aby upewnić się, że istnieje bezpośrednie połączenie z serwerem Berliner Wasserbetriebe.

5. Wysyłanie wiadomości

Wszelkiego rodzaju zgłoszenia (np. dane dotyczące stanu licznika, zmiana adresu i tym podobne) składane są w momencie ich ostatecznego wydania w celu przekazania do Berliner Wasserbetriebe.

6. Wykonywanie zleceń

Berliner Wasserbetriebe zastrzega sobie prawo do sprawdzania wszystkich danych wprowadzonych przez użytkownika pod kątem dokładności i, w razie potrzeby, do informowania użytkownika o błędach lub rozbieżnościach.

Zakład Berliner Wasserbetriebe jest upoważniony do przetwarzania wyłącznie w oparciu nazwę użytkownika i hasło wprowadzone w formie alfanumerycznej. Nieprawidłowe informacje mogą skutkować pomyłkami w fakturach, które prowadzą do strat klienta.

7. Odpowiedzialność i dostępność

Informacje i treści udostępniane w ramach serwisu internetowego, w tym usługi online, zakład Berliner Wasserbetriebe stworzył z należytą starannością. Jednakże zakład Berliner Wasserbetriebe nie zapewnia żadnej gwarancji ani rękojmi w zakresie dokładności, kompletności, aktualności, jakości i przydatności informacji i treści.

Berliner Wasserbetriebe nie odpowiada również za stałą i nieprzerwaną dostępność i przydatność strony internetowej, w tym oferowanych usług online. Okresy ograniczeń możliwości korzystania z usług online w wyniku konserwacji lub innych niezbędnych technicznie działań są podawane na stronie internetowej Berliner Wasserbetriebe.

Ponadto Berliner Wasserbetriebe zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia witryny internetowej, w tym oferowanych usług online lub ich części, bez uprzedniego powiadomienia, a także do czasowego lub stałego wykluczenia poszczególnych użytkowników z korzystania z oferowanych usług bez podania przyczyny lub do ograniczenia korzystania z oferowanych dla nich usług.

Zaktualizowane warunki korzystania znajdują się na stronie internetowej.

Za szkody bezpośrednie i pośrednie (w tym straty finansowe) Berliner Wasserbetriebe odpowiada zazwyczaj niezależnie od ich przyczyny prawnej (w tym nieuprawnionego działania) tylko w przypadku działań umyślnych i rażących zaniedbań. To ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku śmierci, obrażeń ciała lub problemów zdrowotnych spowodowanych przez firmę Berliner Wasserbetriebe, jej przedstawicieli prawnych lub pełnomocników. Poza tym w przypadku śmierci, uszkodzenia ciała lub problemów zdrowotnych odpowiedzialność dodatkowo ogranicza się do szkód typowych dla tego typu umów oraz do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

W przypadku rażącego zaniedbania odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty 10 000 EUR za jedno roszczenie. Berliner Wasserbetriebe nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem hasła.

Berliner Wasserbetriebe nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych do usług internetowych Berliner Wasserbetriebe. Berliner Wasserbetriebe nie odpowiada za przydatność usług internetowych ani dostawców usług.

8. Blokowanie

Dostęp do usług online Berliner Wasserbetriebe zostanie zablokowany, jeżeli użytkownik zainicjował blokadę samodzielnie. Oprócz tego Berliner Wasserbetriebe ma prawo w każdej chwili zablokować dostęp do usług online, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego wykonania umowy, jeśli użytkownik naruszy warunki korzystania lub jeżeli blokada będzie konieczna z innego powodu.

9. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Wszystkie dane osobowe wykorzystywane i zapisywane w ramach usług online Berliner Wasserbetriebe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu przetwarzania umowy i ochrony uzasadnionych indywidualnych interesów finansowych Berliner Wasserbetriebe w zakresie doradztwa i wspierania klientów. Poza tym dane mogą być wykorzystywane wyłącznie po udzieleniu przez użytkownika zgody na to.

10. Zasady i warunki handlowe

W przypadku stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a Berliner Wasserbetrieben w zakresie przyłącza domowego oraz świadczenia usług polegających na zaopatrzenie w wodę i odprowadzaniu ścieków obowiązują postanowienia umowne dotyczące zaopatrzenia Berlina w wodę (VBW) oraz ogólne warunki świadczenia usług związanych z odprowadzeniem wód w Berlinie (ABE).

11. Odniesienia do zewnętrznych stron internetowych

Strona internetowa zawiera odwołania (tzw. „hiperlinki”) do stron internetowych i ofert stron trzecich. Berliner Wasserbetriebe nie ma żadnego wpływu na formę i treść takich ofert stron trzecich i dlatego nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

12. Ochrona praw autorskich

Treść strony internetowej Berliner Wasserbetriebe jest chroniona prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów lub materiałów fotograficznych wymaga uprzedniej zgody Berliner Wasserbetriebe. Nie dotyczy to komunikatów prasowych i treści wyraźnie oznaczonych, pod warunkiem wskazania źródła.

13. Klauzula rozłączna

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków korzystania są lub staną się nieskuteczne całkowicie albo częściowo, nie ma to wpływu na ważność prawną pozostałych postanowień. Postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione postanowieniem skutecznym, które — o ile jest prawnie dopuszczalne — możliwie najbardziej odpowiada przeznaczeniu lub celowi postanowienia nieskutecznego.

14. Obowiązujące prawo

Wszelkie informacje lub dane oraz ich wykorzystanie podlegają prawu niemieckiemu. Jeżeli użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego, osobą prawną prawa publicznego lub oddzielnym podmiotem prawa publicznego, miejscem wykonania i wyłącznym sądem właściwym dla obowiązków wynikających z korzystania ze strony internetowej Berliner Wasserbetriebe jest sąd rejonowy w Mitte lub sąd regionalny w Berlinie.